Sao lưu WordPress bằng plugin backwpup đơn giản nhanh chóng

Cách tạo bản sao lưu blog trên wordpress trên máy. Một số tùy chọn cho các plugin sao lưu, chọn tốt nhất và thiết lập sao lưu. Tiếp tục chọn các plugin yêu cầu cho blog, tôi nghĩ về việc sao lưu thông tin thay đổi trên blog. Tôi đã nghĩ trước đây, nhưng hoster tự động tạo bản sao lưu tài khoản, vì vậy tôi đã khô...